1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.hadrys.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Wildner-Hadryś firma „HADRYS” Magdalena Wildner-Hadryś 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 8, NIP 954-176-04-48, REGON: 243431708 zwana dalej Administratorem.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.

§1 Jak zbierane są dane.

 • Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 • Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z formularza zamieszczenia treści na Stronie Internetowej;
  b) korzystania z formularza zamówieniowego.
  c) po przez pliki cookies – opisane jest w Polityce coockies
 • 3. W przypadku korzystania z formularza zamieszczenia treści na stronie Internetowej, Użytkownik podaje:
  a) adres e-mail;
  b) imię lub pseudonim.
 • W przypadku korzystania z formularza zamówieniowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  d) numer telefonu.§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Polityka bezpieczeństwa: niniejsza „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”;
 • Właściciel lub Administrator danych: „HADRYS” Magdalena Wildner-Hadryś 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 8, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HADRYS” Magdalena Wildner-Hadryś, NIP: 9541760448, Regon: 243431708;
 • Dane osobowe lub dane: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.);
 • Rozporządzenie: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024);
 • Kodeks pracy: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014.1502 ze zm.).

§ 3. Zagadnienia organizacyjne

 • Dane osobowe przetwarzane są w związku z działalnością gospodarczą Właściciela. W szczególności dane osobowe przetwarza się:
  • w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem i celami Właściciela polityki personalnej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy;
  • w związku ze świadczeniem Właścicielowi lub przez Właściciela usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • w celu wystawienia faktury, rachunku w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych zawieranych przez Właściciela w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
  • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej lub sprawozdawczości finansowej;
  • dla realizacji innych usprawiedliwionych celów i zadań Właściciela – z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających Właścicielowi swoje dane.
 • Polityka bezpieczeństwa odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych:
  • tradycyjnych, w szczególności w aktach osobowych i w innych zbiorach ewidencyjnych,
  • w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych osobowych.
 • Dane osobowe u Właściciela przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:
  • przepisów ustawy odo oraz przepisów wykonawczych z nią związanych, w tym Rozporządzenia,
  • przepisów art. 221 §1 – 4 kodeksu pracy,
  • innych przepisów ustaw i rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych.

§ 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Właściciel gwarantuje realizacje uprawnień gwarantowanych przez obowiązujące przepisy prawa osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane – z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających swoje dane.
 • W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych na zasadach określonych w art. 32 – 35 ustawy odo.
 • Administrator danych jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą – na jej wniosek – o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji:
  • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
  • w jaki sposób zebrano dane,
  • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
  • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.